Ścieżka rowerowaBolesławiec - Trzebień

Ścieżka rowerowaBolesławiec - Trzebień

1 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec zaprezentowano główne założenia projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec - Trzebień”. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski, Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski oraz Skarbnik Gminy - Barbara Robak.

Przedmiot projektu obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Gminy Bolesławiec, w części przebiegu byłej trasy kolejowej Bolesławiec - Trzebień o długości 8,7340 km. Zakres prac budowlanych obejmuje utworzenie odcinka, stanowiącego część trasy rowerowej 703 „Dolina Bobru”, zgodnej z założeniami „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Dolnośląska Cyklostrada”, łączącej trzy miejscowości: Kraśnik Dolny, Dąbrowa Bolesławiecka oraz Golnice, a w przyszłości także z miastem Bolesławiec, dowiązując do istniejącego już trasy Doliny Bobru (Bolesławiec – Lubawka) oraz Gromadką szlakami rowerowymi w kierunku Lubina.

W ramach zadania planuje się realizację następujących działań:

1. Prace przygotowawcze i dokumentacyjne:

W ramach przygotowania terenu przewidziano prace związane z oczyszczeniem terenów na całej długości istniejących rowów przydrożnych w pasie linii kolejowej oraz pasie drogowym. Ponadto zaplanowano konieczne do realizacji projektu prace porządkowe porastających od przeszło 30 lat samosiewów ze względu na wysoki poziom zakrzewienia i zadrzewienia terenu inwestycji. W ramach kompensacji przyrodniczej wykonane zostaną nasadzenia zastępcze po usuwanych drzewach.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego:

W zakres działania zaplanowano budowę wydzielonego od ruchu kołowego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) o szerokości od 2,5 m (teren niezabudowany) do 3 m (teren zabudowy) oraz obustronnie pobocza kamienne o szerokości po 0,5 m.

3. Przebudowa dróg gminnych, roboty ziemne, remont obiektów mostowych:

Prace uwzględniają przebudowę czterech dróg gminnych z koniecznością utwardzenia nawierzchni niebitumicznej celem utworzenia wzdłuż nich drogi pieszo-rowerowej, wykonanie robót ziemnych oraz wykonanie nawierzchni. Ponadto planowane są modernizacje dwóch mostów kolejowych z ich adaptacją na ciąg pieszo-rowerowy w Golnicach i Dąbrowie Bolesławieckiej (w tej lokalizacji zostanie także wykonane oświetlenie LED, zamontowane nowe barierki i nawierzchnia).

4. Roboty budowlane dotyczące Miejsc Obsługi Rowerzystów:

W ramach działania zaplanowano utworzenie trzech MOR z parkingami dla rowerów, które będą stanowić infrastrukturę towarzyszącą dla ścieżki i tym samym podnosić atrakcyjność i komfort jej użytkowania. Na MORach będą zlokalizowane wiaty, tablice poglądowe, stojaki, stoły oraz siedziska.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie ruchu turystycznego i mobilności mieszkańców obszaru Gminy Bolesławiec poprzez rozwój infrastruktury rowerowej. Jednocześnie inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej północnej części Gminy Bolesławiec, w tym także obejmujących ją Borów Dolnośląskich.

Całkowita wartość projektu – 17.466.109, 21 PLN

Dofinansowanie:

ze środków UE (70 %) – 12.226.276,45 PLN
ze środków BP (10 %) – 1.746.610,92 PLN
wkład własny GB (20 %) – 3.493.221,84 PLN
Termin realizacji od 10.10.2023 r. do 30.08.2025 r.

Realizacja zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec - Trzebień” na podstawie podpisanej umowy nr FEDS.05.02-IŻ.00-0005/23 z dnia 19.02.2024 r. dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działanie nr 5.2 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

(info: Elżbieta Chojnacka/Gmina Bolesławiec)