Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Dnia 13 lipca 2020 r. uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020 – 2023.

 

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1) Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2) Jolanta Deberna – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3) Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4) Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

5) Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

6) Iwona Champlewska – Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w Bolesławcu,

7) Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

8) Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

9) Mariusz Lickiewicz – Bolesławiecka Grupa Kolarska.

Obszary, w których działają przedstawiciele organizacji zrzeszeni w Radzie, to:

kultura fizyczna i sport,
zdrowie, pomoc społeczna,
kultura, tradycja i edukacja,
niepełnosprawność,
inne niż wymienione w pkt 1 – 4.
Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady – zostanie wybrane na pierwszym posiedzeniu Rady zwołanym przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego.

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących współpracy Powiatu Bolesławieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zadania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym,

6) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,

8) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

9) podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

(info: Powiat Bolesławiecki)